« WRÓĆ
1. Wynajmujący podpisując umowę z najemcą oświadcza, że jest właścicielem wynajmowanego sprzętu i prowadzi działalność gospodarczą w niniejszym zakresie.

2. Wynajęty i oddany do użytkowania sprzęt opisany jest szczegółowo w załączniku do umowy.

3. Podpisując umowę najemca zobowiązuje się do opłacenia umówionej kwoty z góry, przelewem na wskazane przez wynajmującego konto bankowe lub gotówką przed przekazaniem sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu.

4. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu.

5. Najemca zobowiązany jest do oddania sprzętu wynajmującemu w stanie nie gorszym niż w chwili otrzymania w najem.

6. Sprzęt przekazany do użytkowania na podstawie podpisanej umowy, pozostaje własnością wynajmującego.

7. Z chwilą podpisania umowy i otrzymania sprzętu będącego przedmiotem najmu, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany sprzęt do czasu jego zwrotu wynajmującemu.

8. W czasie użytkowania najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt określoną w załączniku do umowy.

9. Za ukryte wady fabryczne najemca nie ponosi odpowiedzialności.

10. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Obowiązkiem najemcy jest zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed zniszczeniem lub kradzieżą.

12. W przypadku stwierdzenia kradzieży najemca zobowiązany jest zawiadomić natychmiast organy ścigania i właściciela sprzętu.

13. Ubezpieczenie przedmiotu najmu przed uszkodzeniem lub kradzieżą na czas użytkowania leży po stronie najemcy.

14. Utrata lub uszkodzenie przedmiotu najmu w sposób uniemożliwiający jego naprawę skutkuje koniecznością zapłaty na rzecz wynajmującego kwoty określonej w załączniku do umowy.

15. Sprzęt stanowiący przedmiot najmu może użytkować tylko osoba wskazana w umowie.

16. Czas rozpoczęcia najmu określony jest w umowie najmu.

17. Jednostką rozliczenia najmu jest każda rozpoczęta godzina najmu.

18. Do każdej godziny dodatkowej poza godzinami ustalonymi w umowie wynajmujący ma prawo doliczyć 25% ceny poza ustaloną w umowie.

19. Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji całkowitej za wynajmowany sprzęt w wysokości ustalonej w załączniku do umowy.

20. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją jej warunków.

21. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

22. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją załącznika do umowy.

23. Szczegółowe ustalenia dotyczące najmu opisuje umowa.
© Mateusz Ciemniecki 2020 r.

CO POTRZEBUJESZ?
Nasz sprzęt podniesie jakość Twoich produkcji
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1. Wynajmujący podpisując umowę z najemcą oświadcza, że jest właścicielem wynajmowanego sprzętu i prowadzi działalność gospodarczą w niniejszym zakresie.

2. Wynajęty i oddany do użytkowania sprzęt opisany jest szczegółowo w załączniku do umowy.

3. Podpisując umowę najemca zobowiązuje się do opłacenia umówionej kwoty z góry, przelewem na wskazane przez wynajmującego konto bankowe lub gotówką przed przekazaniem sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu.

4. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu.

5. Najemca zobowiązany jest do oddania sprzętu wynajmującemu w stanie nie gorszym niż w chwili otrzymania w najem.

6. Sprzęt przekazany do użytkowania na podstawie podpisanej umowy, pozostaje własnością wynajmującego.

7. Z chwilą podpisania umowy i otrzymania sprzętu będącego przedmiotem najmu, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany sprzęt do czasu jego zwrotu wynajmującemu.

8. W czasie użytkowania najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt określoną w załączniku do umowy.

9. Za ukryte wady fabryczne najemca nie ponosi odpowiedzialności.

10. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Obowiązkiem najemcy jest zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed zniszczeniem lub kradzieżą.

12. W przypadku stwierdzenia kradzieży najemca zobowiązany jest zawiadomić natychmiast organy ścigania i właściciela sprzętu.

13. Ubezpieczenie przedmiotu najmu przed uszkodzeniem lub kradzieżą na czas użytkowania leży po stronie najemcy.

14. Utrata lub uszkodzenie przedmiotu najmu w sposób uniemożliwiający jego naprawę skutkuje koniecznością zapłaty na rzecz wynajmującego kwoty określonej w załączniku do umowy.

15. Sprzęt stanowiący przedmiot najmu może użytkować tylko osoba wskazana w umowie.

16. Czas rozpoczęcia najmu określony jest w umowie najmu.

17. Jednostką rozliczenia najmu jest każda rozpoczęta godzina najmu.

18. Do każdej godziny dodatkowej poza godzinami ustalonymi w umowie wynajmujący ma prawo doliczyć 25% ceny poza ustaloną w umowie.

19. Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji całkowitej za wynajmowany sprzęt w wysokości ustalonej w załączniku do umowy.

20. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją jej warunków.

21. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

22. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją załącznika do umowy.

23. Szczegółowe ustalenia dotyczące najmu opisuje umowa.
© Mateusz Ciemniecki 2020 r.